1. บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ไม่มีสำนักงานที่กรุงเทพหรือ ?

เนืองจากผู้ดำเนินงานหลักของบริษัท มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกจึงมีสำนึกรักบ้านเกิด และอยู่ใกล้คุณพ่อ คุณแม่ อีกทั้งด้วยธุรกิจหลักของบริษัทคือ incentive group tour ให้กับองค์กรและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งมีความสะดวกที่จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยองแต่อย่างไรก็ตามด้วยพลังของเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกภาคทั่วไทย โดยเฉพาะลูกค้าในกรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมร ซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการการท่องเที่ยวเลยกลับมีมากกว่าลูกค้าภาคตะวันออกอีก

2.ทำไมถึงใช้เบอร์มือถือเป็นเบอร์ติดต่องาน ?

เพราะเพื่อความสะดวกในทุกเรื่อง และทุกเวลา โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ก็สามารถทำงานได้ ประกอบกับสามารถโทรได้ทุกวันสาย hotline

ไม่ได้ทำงาน 8 โมงเช้า 5 โมงเย็น แล้วติดต่อไม่ได้แล้ว เราทำงานด้วยใจรักพร้อมบริการตลอดค่ะงานท่องเที่ยวเป็นงานที่ไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนธุรกิจตัวอื่น

3. บริษัทนี้น่าเชื่อถือมั้ย ?

โปรดตรวจสอบใน About us ของเราว่าบริษัทเราได้จดทะเบียนใบอนุญาติการท่องเที่ยวจากสำนักทะเบียนการท่องเที่ยวและทะเบียนการค้าพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์อย่างถูกต้อง

เราได้รับรางวัลมาตราฐานท่องเที่ยวประจำปี 2552-2558 จากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การทำธุรกิจต้องซื่อสัตย์และจริงใจ เราเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาติและจดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งการเป็น vendorlist องค์รชั้นนำที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่าย

เราเป็นบริษัทเล็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสรับใช้บริษัทใหญ่ๆ เพราะความคล่องตัว ยืดหยุ่น และแก้ปัญหาหน้างานได้ฉับไว อย่างไรก็ตามความเชื่อถือนี้

ต้องใช้เวลาและความอดทน การสร้างเป็นการยาก แต่การรักษาลูกค้ายากกว่า ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบอกต่อมากมาย ถ้าเราคิดแบบสร้างสรรค์

ทำงานด้วยจิตและวิญญาณเพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้า สิ่งดีๆ เพราะมีทัวร์ดีๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกเราขอใช้กลยุทธ์ น่านน้ำสีคราม Blue Ocean Strategy ไม่แข่งขันเลือดสาด

เเราพวกสุขนิยมแค่ได้ทำงานที่เรารัก และเป็นอาชีพที่มีความสุข สนุกก็เป็นความสุขของชีวิตแล้ว

ตลอดกาลเวลาที่เปิดธุรกิจมาต้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ไว้วางใจเรา ประทับใจในหลาย ๆ trip พลังใจ ความห่วงใยและผูกพันที่มีต่อกันเพราะคุณคือผู้มีพระคุณกับเราค่ะ

4.รูปแบบธุรกิจของ บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส เป็นอย่างไร?

ทางเราได้ฝึกวิทยายุทธกับหลายสำนัก ทางด้านแผนธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับเรามากที่สุด และจากการศึกษาพบว่า องค์กรในปัจจุบันต้องทำงานแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการ ต้องมีคุณภาพสร้างสรรค์ สาระ และความสนุกสนาน สร้างความประทับ ใจให้ลูกค้าโดยใช้ knowledge base management แบบใหม่ ซึ่งจะเห็นว่า

ลักษณะงาน แบบเก่า แบบใหม่

ลักษณะงานแบบเก่าแบบใหม่
1.การจัดองค์กร(Organization)ปิรามิด(Piramid)เครือข่าย (Network)
2.รูปแบบ(Style)โครงสร้าง(Structure)ยีดหยุ่น(Flexible)
3.จุดแข็ง(Strength)ความคงที่(Stability)ความเปลี่ยนแปลง (Change)
4.โครงสร้าง(Structure)พี่งตนเอง(Self Sufficiency)พึ่งพาระหว่างกัน(Outsourcing)
5.การจัดการ(Operation)แนวดิ่ง(Vertical)แนวราบ(Herizontal)
6.ทรัพยากร(Resource)ทรัพยากรทางกายภาพ(Physial Assets)สารสนเทศความรู้(Information/knowledge)
7.ผลผลิต(Product)ผลิตเพื่อตลาด(Mass production)ผลิตเพื่อลูกค้า(Mass Customization)
8.คุณภาพ(Quality)ดีที่สุด(Affordable best)ความพึงพอใจ(Satisfaction)

โดยทีมงานคุณภาพ วิทยากร มัคคุเทศก์เฉพาะทาง ครบครัน ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท และผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ตามโจทย์และ Style ลูกค้า

5. ทำไมโปรแกรมทัวร์เยอะ ทำเองหรือไม่ ?

ด้วยเหตุและผลของธุรกิจคนรุ่นใหม่ และลูกค้าสายพันธ์ใหม่ ความหลากหลายของ lifestyle ลูกค้ามีมากมาย เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องให้ทันกับความต้องการของลูกค้า จึงจำเป็นต้องให้ท่านเลือกสรร โดยเราได้คัดเลือกโปรแกรมและผู้ชำนาญการแต่ละด้านมาให้ท่านธุรกิจที่ดีต้องมีเครือข่ายพี่งพาระหว่างกันได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับท่าน โดยท่านไม่ต้องเสียเวลา สรรหา เพราะไม่มีใครเก่งทุกด้านและไม่มีใครเก่งคนเดียวในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้ทุกคนต้องช่วยกันเกื้อกูลกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เติบโตได้อย่างสว ยงามไม่โจมตีกัน ช่วยเหลือกัน ถ้ามีจำนวนเยอะก็จะดูแลจัดทำเองค่ะ โดยเฉพาะงาน incentive เฉพาะกลุ่มจะมีความละเอียดสลับซับซ้อนของงาน ต้องดูแลเป็นพิเศษให้ตรงกับเอกลักษณ์เฉพาะของคณะท่าน

6. ชื่อและสัญญลักษณ์ของ M.O.TourandService Co.Ltd ?

ขอบคุณลูกค้าหลายท่านที่ชอบชื่อและสัญญลักษณ์โลโก้ของ M.O.TourandService และถามที่มา

ก่อนตั้งบริษัทได้คิดชื่อมากมายหลายวันมีหลายสิ่งในสมองให้อยากทำ และมีความหลากหลาย ทั้งนี้ทั้งนี้ต้องมีโอกาสและแสวงโอกาสให้ได้ทำ ความสามารถที่ปราศจากโอกาสย่อมไม่มีความหมาย ดังนั้นชื่อจึงมาลงตัว โดยมีความหมายดังนี้

M. คือ Multi เป็นความหลากหลายของงานโดยศัพท์ทางด้านการจัดการบริหารหลายคำล้วนมาจากตัว m และ O คือ Opportunity (ability without opportunity mean nothing)

คือโอกาส TourandService คือการท่องเที่ยวและการบริการสร้างสรรค์ตามที่ลูกค้าสนใจ ให้เรารับใช้บริการ

โดยเลือก Domain website คือwww.tourandservice.com เพื่อให้ทุกท่านคีย์ง่ายจำได้ง่าย สื่อถึงธุรกิจที่ดำเนินงานได้ทันที

แปลโดยรวมคือโอกาสที่หลากหลายที่จะได้มาท่องเที่ยวสันทนาการบันเทิง พัฒนาองค์กร เพื่อนและ ครอบครัวและอื่น ๆ อีกมากมาย

อีกทั้งชื่อนี้เขียนติดกันจะเป็นmo ได้พ้องกับชื่อเล่นของข้าพเจ้าที่ดูแลงานให้ทุกท่านสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สัญญลักษณ์ จะเห็นว่าตัวโลโก้ข้างในเป็นตัว M และ ข้างนอกเป็นตัว O โดยเป็นตัวการ์ตูนเล็ก ๆ ที่แสดงความสุข ยืนไชโย โดยมีสีน้ำเงินข้างหลังเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูแลเรา

สีเขียวและสีแดง ที่อยู่วงนอก ก็เหมือนสีหลักของผลไม้ คือแตงโม ส่วนวงกลม เหมือนเป็นสัญญลักษณ์ infinity ไม่มีเหลี่ยมคม

สรุปคือสร้างเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน ความสุข สร้างสีสรรค์ เพื่อให้ได้สโลแกนคิดถึง tour&organize คิดถึงความสุข นึกถึงเรา M.O.Tour&Service Co.Ltd