เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพและ บริการที่นำเสนอ ความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางบริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสูงสุด เพื่อจัดทัวร์เป็นคณะในประเทศและต่างประเทศ บริษํทมุ่งเน้นให้ทุกท่านได้รับความรู้และสัมผัสประสบการณ์ โดยพบกับความสุขสนุกสนานตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในมิติใหม่ แบบ one stop service ที่ท่านเลือกเติมความสุขด้วยรูปแบบที่หลากหลายที่เราตั้งใจ สร้างสรรค์ และแสวงหา พร้อมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง โดยมีทีมงานและทีมมัคคุเทศก์มืออาชีพ ที่มีความพร้อมและตั้งใจให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง

เอกสารทะเบียนการค้า

ทะเบียนการค้า เริ่มจดปี 2550

ใบอนุญาติกิจการท่องเที่ยว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/04924

ใบอนุญาติกิจการท่องเที่ยว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/04924

การันตีรางวัลคุณภาพ

รางวัลสุดยอด sme จังหวัด (SME PROVINCIAL CHAMPION ปี 2560)
รางวัลมาตราฐานท่องเที่ยวประจำปี 2552-2561 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
รางวัล DBD Verified Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริการของบริษัท

 • Package Tour
  บริการจัดหาแพคเกจท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพมาตราฐานชั้นนำ
 • Team Building/Seminar
  บริการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ นำมาซึ่งผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกลับสู่องค์กร
 • Event Tourism incentive group tour
  บริการทัวร์คณะพิเศษส่วนตัว และจัดกรุ๊ป บริการจัดกิจกรรมตกแต่งและการแสดงต่าง ๆ ในรูปแบบตาม concept ของท่าน อาทิ

  • คณะศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานเอกช
  • คณะท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน อาทิ familyday sportday
  • คณะสัมมนาและจัดเลี้ยงพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร walkrally
  • คณะร่วมงาน Trade fair หรือติดต่อธุรกิจเพื่อการประชุม
  • คณะเพื่อตอบแทนลูกค้าของบริษัท ทำสามารถทำยอดประจำปี (incentive group tour)
 • บริการจัดการแสดง ตาม theme และงบประมาณที่คุ้มค่า Activity&Party

บริหารงานโดย พนอพันธุ์ จาตุรงคกุล (โม)

 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป สำหรับผู้บริหาร โครงการ ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
 • วุฒิบัตร Fare&Ticketing Airline Training Center Authorised by IATA
 • วุฒิบัตร ผู้ประกอบการ Ecommerce Online กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ NEC สาขาธุรกิจท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ศูนย์บ่มเพาะเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ประเทศไทย( Incubator Center Softwarepark)
 • วุฒิบัตร มัคคุเทศก์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
 • วุฒิบัตรผู้นำทัวร์ต่างประเทศ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวTTAA และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รุ่นที่ 1
 • วุฒิบัตรมาตราฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจMICE ภายในประเทศ พ.ศ.2560
 • วุฒิบัตร New Entrepreneur Creation กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประจำปี 2560
 • อบรมบุคคลากรการท่องเที่ยวหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการสือความหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร รุ่นที่1
 • อบรมบัตรผู้นำชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
 • อบรม การตลาด emarketing กรมพัฒนาธุรกิจ ณ softwarepark รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ “พัฒนาการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สู่เกณฑ์มาตราฐานคุณภาพธุรกิจ ปี 2556” รุ่นที่ 1
 • เกียรติบัตร อบรมให้ความรู้การสร้างมาตราฐานการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2555
 • อบรมโครงการ STRONGER SME ประจำปี 2559  โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อบรมโครงการ SMART THAI BIZ ประจำปี 2560  โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อบรมโครงการยกระดับธุรกิจ ecommerce  ประจำปี 2560 โดยกระทรวงพาณิชย์
 • รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับของข้าพเจ้าและบริษัท
 • รางวัลสุดยอด SME จังหวัด (SME  PROVINCIAL CHAMPION ) ประจำปี 2560
 • รางวัลมาตราฐานท่องเที่ยวประจำปี 2552-2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • รางวัล DBD verified website กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 • อบรมโครงการ TCDC CREATIVE SMES BUSINESS PROGRAM  2560
 • อบรมเทคนิคการสร้างกลยุทธด้วย BRAND D N A โดยธนาคารไทยพาณิชย์
 • วุฒิบัตร MASTER YOUR CARD  community empowerment program  โดย Mastercard 2560
 • วุฒิบัตร  TOUR GUIDE STANDARD มาตราฐานมััคคุเทศก์ ระดับ Bronze โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 • วุฒิบัตรมาตราฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ภายในประเทศ พ.ศ.2560 โดย TCEB
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
 • วุฒิบัตร New Entrepreneurs Creation โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกสมาคมท่องเที่ยวในประเทศ (สทน)
 • สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

ขอขอบคุณ

ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนประถม เพื่อนมัธยม เพื่อนปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อนมัคคุเทศก์ เพื่อนวิทยากร อาทิเพื่อนผู้อำนวยการต่าง ๆ และกัลยาณมิตร ที่ผ่านมา ทุก ๆ หลักสูตร เพื่อน ๆ ร่วมธุรกิจ ปรมาจารย์ผู้ฝึกปรือวิทยายุทธ ในวิชาต่าง ๆ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนยุยงส่งเสริมผลักดันให้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวมิติใหม่ในครั้งนี้ ขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสทางธุรกิจ ให้เกียรติใช้บริการและบอกต่อมากมาย อีกทั้งกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณลูกค้าสายพันธ์ใหม่จากใจจริง ความสามารถที่ปราศจากโอกาสย่อมไม่มีความหมาย ถ้าท่านไม่สนับสนุนก็ไม่มีวันนี้ค่ะ

ความดีทั้งหลายขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ที่ได้ดูแล เรามาเป็นอย่างดีมาก จนถึงปัจจุบัน รักท่านที่สุด